Gwarancja - Adresowanie kopert. Potwierdzenie nadania listu poleconego. Pocztowa książka nadawcza.

Przejdź do treści

Menu główne:

Gwarancja


Przez instalowanie, kopiowanie bądź korzystanie z produktów firmy 'Enter Usługi Informatyczne Zenon Janusz Mikołajczyk' (dalej zwaną 'Enter') użytkownik zgadza się przestrzegać warunki licencji.

Producent i właściciel praw, firma 'Enter', dopuszcza dwa rodzaje użytkowania programu:

 • Bezpłatne używanie wersji programu do użytku prywatnego (domowego).

 • Użytkowanie programu do celów komercyjnych, włączając w to wszelkiego typu instytucje rządowe, edukacyjne, naukowe, itp. - wymaga nabycia wersji programu z licencją dla zastosowań komercyjnych.


Licencja komercyjna

 • Przy wykorzystaniu komercyjnym należy nabyć licencjonowaną wersję programu z odpowiednią do danego zastosowania licencją. Każdorazowo licencja jest udzielana w formie pisemnej. Licencja uprawnia do korzystania z programu na określonej w licencji liczbie stanowisk.

 • Pojedyncza licencja zezwala na zainstalowanie programu na pojedynczym komputerze. Użytkowanie programu na większej liczbie komputerów niż to wynika z liczby posiadanych licencji jest nielegalne. Warunkiem legalnego użytkowania oprogramowania jest posiadanie licencji i faktury zakupu na taką liczbę stanowisk na ilu dany produkt jest wykorzystywany.

 • Licencją objęta jest kopia oprogramowania do którego został wprowadzony kod licencyjny.

 • Licencja na zakupioną wersję programu jest bezterminowa.

 • Właścicel licencji posiada uprawnienia do pobierania aktualizacji odpowiednich do nabytej wersji programu.

 • Wszystkie aktualizacje są traktowane jako część programu i dotyczą ich te same warunki co programów.

 • Zezwala się na posiadanie dowolnej liczby kopii programu jako kopii bezpieczeństwa.

 • Licencja może zostać sprzedana w całości, w takiej postaci w jakiej została nabyta.

 • Zabrania się przekazywania licencji w każdej innej postaci, w tym wynajmu, powielania czy udostępniania.


Ograniczenia rękojmi

 • W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo firma 'Enter' dostarcza produkty i pomoc techniczną w stanie takim, w jakim się one znajdują, wraz ze wszystkimi wadami, i niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu jakiejkolwiek rękojmi, wyraźnej, wynikającej z okoliczności lub rękojmi ustawowej, między innymi w zakresie wartości handlowej, przydatności do określonego celu, dokładności i kompletności odpowiedzi, wyników, braku staranności, braku wirusów, stosownego dozoru lub fachowości, wszystko w odniesieniu do Produktu oraz do świadczenia lub braku pomocy technicznej.

 • Producent dokona wszelkich starań, by program w znacznym stopniu działał zgodnie z przeznaczeniem.

 • Producent nie gwarantuje, że oprogramowanie spełni oczekiwania nabywcy. Program jest intensywnie testowany w zakresie prawidłowości działania oraz współdziałania z różnorodnym oprogramowaniem, tym niemniej firma 'Enter' nie gwarantuje całkowitej bezbłędności programu oraz poprawnego współdziałania z innym oprogramowaniem.

 • Firma 'Enter' nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania programu lub braku możliwości użytkowania programu, niezależnie od tego w jaki sposób te szkody powstały i czego dotyczą.

 • Nabywca ponosi pełne ryzyko co do użycia zakupionego programu do określonego celu.


Wyłączenia z odpowiedzialności za straty

 • W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo firma 'Enter' nie będzie w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody specjalne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne (w tym między innymi za utratę zysków, utratę poufnych lub innych informacji, przerwy w prowadzeniu działalności, uszkodzenia ciała, naruszenia prywatności, niedopełnienie obowiązków oraz szkody finansowe) wynikłe, bądź w jakikolwiek sposób związane z używaniem lub niemożnością używania produktu, świadczenia pomocy technicznej lub jej brakiem.

 • Producent i właściciel praw nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, nieprzypadkowe, pośrednie lub podobne szkody, włącznie z każdą utratą korzyści lub danych, jakie powstały w wyniku użycia programu nawet jeśli firma 'Enter' została uprzedzona o możliwości powstania takich szkód.

 • Zrzeczenia i ograniczenia wymienione powyżej będą miały zastosowanie niezależnie od tego czy Nabywca zaakceptuje program. W żadnym z przypadków odpowiedzialność Producenta względem Nabywcy nie przekroczy sumy jaką Nabywca zapłacił przy zakupie programu.Reklamacje i zapytania można składać za pomocą poczty elektronicznej lub konwencjonalnej, telefonicznie lub korzystając z formularza na stronie Kontakt.

 
© 2023 'Enter' Usługi Informatyczne, Szczecin
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego

Ta strona używa cookies, dzięki którym serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.