Instrukcja obsługi - Adresowanie kopert. Potwierdzenie nadania listu poleconego. Pocztowa książka nadawcza.

Przejdź do treści

Menu główne:

Instrukcja obsługi


Instalacja programu

W celu zainstalowania programu 'Potwierdzenie nadania' należy go wgrać do wcześniej utworzonego katalogu. Nazwa katalogu może być dowolna. Podczas pierwszego uruchomienia program utworzy plik bazy danych o nazwie 'potwierdzenie nadania.sqlite', w której będzie przechowywał ustawienia i zapamiętywane dane adresowe.


Aktualizacja programu

Aktualizacja programu polega na wgraniu nowszej wersji programu do katalogu zawierającego poprzednią wersję. Nowa wersja zastąpi starszą.

UWAGA: Podczas aktualizacji proszę nie usuwać pliku 'potwierdzenie nadania.sqlite', ponieważ zawiera on ustawienia programu i zapamiętane dane adresowe.


Wersja programu

W celu odczytania wersji programu należy po jego uruchomieniu kliknąć w jego nazwę znajdującą się w prawym górnym rogu okna. Wyświetlone zostaną informacje dotyczące wersji programu, praw autorskich, itp.

Przygotowanie do drukowania

Uzupełnij pola w 'Nadawca'.
Uzupełnij pola w 'Adresat'.
Zaznacz właściwe 'Opcje dodatkowe'.
Dodaj wpisane dane do listy do wydrukowania klikając 'Dodaj'.
Powyższe czynności można powtórzyć dodając kolejnych adresatów do listy do wydrukowania.

Po zakończeniu dodawania adresatów do listy do wydrukowania można przystąpić do drukowania.

Błędne wpisy znajdujące się na liście danych do wydrukowania można poprawić lub usunąć:
 • edycja – dwukrotnie kliknąć na danych zawierających błąd w celu przepisania ich do pól edycji, poprawić błędne dane i kliknąć 'Zmień' w celu zastąpienia błędnych danych nowymi.
 • usunięcie – kliknąć na danych zawierających błąd i kliknąć 'Usuń' w celu usunięcia błędnych danych.Drukowanie potwierdzeń nadania

Przed rozpoczęciem drukowania należy ustawić parametry znajdujące się w polu 'Opcje drukowania':
 • drukuj ramki – drukowane są ramki ułatwiające pocięcie strony z potwierdzeniami.
 • drukuj czyste potwierdzenia w wolnym miejscach – wolne miejsca na stronie zadrukowywane są potwierdzeniami do odręcznego wypełnienia.

Wydruk potwierdzeń można rozpocząć naciskając 'Drukuj potwierdzenia' lub 'Podgląd potwierdzeń'. Druga z tych funkcji umożliwia przejrzenie danych do wydruku przed skierowaniem ich do drukarki.


Drukowanie etykiet samoprzylepnych

Do drukowania etykiet samoprzylepnych służy funkcja 'Drukuj etykiety' lub 'Podgląd etykiet'. Druga z tych funkcji umożliwia przejrzenie danych do wydruku przed skierowaniem ich do drukarki.
Po wywołaniu którejkolwiek z tych funkcji wyświetlone zostanie okienko, w którym trzeba będzie określić jakie dane będą drukowane, format arkusza etykiet oraz położenie pierwszej drukowanej etykiety na arkuszu.


Drukowanie kopert

Drukowanie kopert można rozpocząć naciskając 'Drukuj koperty' lub 'Podgląd kopert'. Druga z tych funkcji umożliwia przejrzenie danych do wydruku przed skierowaniem ich do drukarki.
Po wywołaniu którejkolwiek z tych funkcji wyświetlone zostanie okienko, w którym trzeba będzie określić jakie dane będą drukowane oraz rozmiar koperty.
Możliwe jest drukowanie na kopertach napisu [PRIORYTET]. W tym celu, przed rozpoczęciem drukowania, należy w polu 'Opcje drukowania' ustawić parametr o nazwie 'Drukuj PRIORYTET na kopercie'.


Drukowanie potwierdzeń odbioru

Wydruk potwierdzeń odbioru można rozpocząć naciskając 'Drukuj potw. odbioru' lub 'Podgląd potw. odbioru'. Druga z tych funkcji umożliwia przejrzenie danych do wydruku przed skierowaniem ich do drukarki.


Drukowanie książki nadawczej

Naciśnięcie przycisku 'Książka nadawcza' rozpoczyna drukowanie pocztowej książki nadawczej. Otworzone zostanie okno podglądu umożliwiające przejrzenie danych do wydruku. W celu kontynuowania drukowania należy nacisnąć przycisk 'Drukuj' znajdujący się w lewym górnym rogu tego okna.

Zaznaczanie pozycji do wydrukowania

Domyślnie, wszystkie pozycje dodawane do 'Lista do wydrukowania' mają status 'aktywny' - co oznacza, że zostaną wydrukowne. Możliwe jest odznaczenie lub zaznaczenie pojedynczej pozycji lub zmiana statusów wszystkich pozycji jednocześnie (w tym celu należy prawym przyciskiem myszy na pierwszej kolumnie i z menu wybrać 'Zaznacz wszystkie', 'Odznacz wszystkie' lub 'Zmień zaznaczenie').


Zmiana opcji adresu już dodanego do wydrukowania

Zmiana opcji 'Prioryter', 'Potwierdzenie odbioru' lub 'Potwierdzenie doręczenia' możliwa jest poprzez naciśnięcie prawym przyciskiem myszy na polu określającym stan opcji na 'Liście do wydrukowania'.

Przycisk [ + ]

Pozwala na zapamiętanie danych adresowych w celu ich późniejszego wykorzystania.


Przycisk [ * ]

Otwiera okno z zapamiętanymi danymi adresowymi.
Zapamiętane dane można edytować lub usuwać. Można też dodawać nowe.

Pojedyncze kliknięcie na liście danych adresowych spowoduje skopiowanie wskazanych danych do pól umożliwiających ich edycję. Po wprowadzeniu korekty dane należy zapisać naciskając 'Zmień'.

Podwójne kliknięcie na liście danych adresowych spowoduje wypełnienie wskazanymi danymi pól 'Nadawca' lub 'Adresat' znajdującymi się w głównym oknie programu.


Naciśnięcie przycisku [ * ] znajdującego się w polu 'Adresat' spowoduje, że w oknie 'Dane adresowe' dostępna będzie funkcja szybkiego dodawania adresatów do listy do wydruku. W celu dodania kilku adresatów jednocześnie należy podczas wskazywania ich na liście przytrzymać wciśnięty lewy klawisz 'Ctrl'. Następnie, po ich zaznaczeniu, należy kliknąć przycisk 'Utwórz potwierdzenie'.


Przycisk [ < ]

Wpisuje w pola 'Nadawca' dane 'domyślnego nadawcy'.

W celu określenia domyślnego nadawcy należy otworzyć okno 'Dane adresowe' klikając przycisk '[ * ]'. Następnie, na liście adresatów, po lewej stronie nazwy, należy zaznaczyć pole wyboru ('✓').

Po określeniu domyślnego nadawcy jego dane będą automatycznie wpisywane do pól 'Nadawca' podczas uruchamiania programu.

Czcionka

Funkcja pozwalająca ustawić rozmiar czcionek dla danych adresowych w większości generowanych wydruków - adresowanych kopert, potwierdzeń odbioru, potwierdzeń nadania, etykiet i książki nadawczej. Po wprowadzeniu nowych wartości, w celu ich zapamiętania, należy kliknąć przycisk 'Zapamiętaj'.

Import danych adresowych

Do importu danych adresowych służy funkcja 'Import' znajdująca się w oknie 'Dane adresowe'.
Dane do importu muszą być zapisane w formacie CSV. Pojedynczy wiersz pliku opisuje dane jednego adresata i musi zawierać od czterech do sześciu pól. Tymi polami są: nazwa, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, numeru_telefonu lub e-mail. Wszystkie wiersze pliku muszą zawierać taką samą liczbę pól.

Wczytaj / Zapisz

Przygotowaną listę adresową można zapisać w celu późniejszego wykorzystania. Służy do tego funkcja 'Zapisz'. W oknie 'Zapisz zestaw' należy uzupełnić pole 'Nazwa zestawu' i ponownie kliknąć 'Zapisz'.

W celu wczytania zestawu należy wybrać funkcję 'Wczytaj'. W oknie 'Wczytaj zestaw' należy wskazać nazwę zestawu do wczytania i ponownie kliknąć 'Wczytaj'.

Import CSV

Przygotowaną w innym programie listę adresatów można wczytać do programu, automatycznie tworząc z nich 'Listę do wydrukowania'. Po naciśnięciu przycisku 'Import CSV' otworzone zostanie okno pozwalające na określenie parametrów importu. Po ich określeniu należy kliknąć przycisk 'Dalej' i wskazać plik z danymi do importu.

W zależności od zaznaczonych opcji liczba wymaganych kolumn we wczytywanym pliku będzie różna.

Struktura pliku CSV:
 • 4 kolumny z danymi adresowymi nadawcy - obowiązkowe gdy zaznaczona zostanie opcja 'dane nadawcy z pliku'
 • 4 kolumny z danymi adresowymi odbiorcy - obowiązkowe i muszą zawierać nazwę, adres, kod pocztowy, miejscowość
 • 1 kolumna - obowiązkowa gdy zostanie zaznaczony 'kraj adresata'
 • 1 kolumna - obowiązkowa gdy zostanie zaznaczony 'Priotytetowa'
 • 1 kolumna - obowiązkowa gdy zostanie zaznaczony 'Potwierdzenie odbioru'
 • 1 kolumna - obowiązkowa gdy zostanie zaznaczony 'Potwierdzenie doręczenia'
 • 1 kolumna - obowiązkowa gdy zostanie zaznaczony 'SMS/e-mail dla Potwierdzenia doręczenia'
 • 1 kolumna - obowiązkowa gdy zostanie zaznaczony 'sygnatura'
 • 1 kolumna - obowiązkowa gdy zostanie zaznaczony 'oznaczenie'
 • 1 kolumna - obowiązkowa gdy zostanie zaznaczony 'numer'


Przykładowe ustawienia i odpowiadająca im zawartość poszczególnych wierszy pliku CSV.

  domyślna nazwa
nazwa_adresata,adres_adresata,kod_pocztowy_adresata,miasto_adresata

  domyślna nazwa
Prorytetowa
nazwa_adresata,adres_adresata,kod_pocztowy_adresata,miasto_adresata,x
nazwa_adresata,adres_adresata,kod_pocztowy_adresata,miasto_adresata,1

  domyślna nazwa
Prorytetowa
Potwierdzenie doręczenia
nazwa_adresata,adres_adresata,kod_pocztowy_adresata,miasto_adresata,x,x
nazwa_adresata,adres_adresata,kod_pocztowy_adresata,miasto_adresata,,1

  dane nadawcy z pliku
Prorytetowa
Potwierdzenie doręczenia
nazwa_nadawcy,adres_nadawcy,kod_pocztowy_nadawcy,miasto_nadawcy,nazwa_adresata,adres_adresata,kod_adresata,miasto_adresata,x,x
nazwa_nadawcy,adres_nadawcy,kod_pocztowy_nadawcy,miasto_nadawcy,nazwa_adresata,adres_adresata,kod_adresata,miasto_adresata,+,+


Uwaga: format kodowania polskich znaków diakrytycznych w importowanych i zapisywanych plikach CSV to strona kodowa używana przez system Microsoft Windows (Windows-1250, CP-1250).
 
© 2023 'Enter' Usługi Informatyczne, Szczecin
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego

Ta strona używa cookies, dzięki którym serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.